باسلام با توجه به بی توجهی برخی از مشتریان به صورتحساب ها٬ سرور مشتریان بدهکار خاموش شد. در صورت پرداخت نشدن این صورتحساب ها سرور های مشتریان بدهکار طی 24 ساعت آینده حذف خواهند شد.
تیبا هاست هیچ مسئولیتی در این مورد نخواهد داشت.
لطفا جهت جلوگیری از حذف شدن سرور خود٬ سریعا صورتحساب های عقب افتاده را پرداخت نمایید.

باتشکر
مدیریت تیبا هاست


Saturday, July 20, 2013

« برگشت